Bezpodielové spoluvlastníctvo manželovBezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) - čo je súčasťou?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) – čo je súčasťou?

Manželstvo je veľmi špecifický inštitút. Keď sa uzavrie manželstvo, zo zákona z toho vyplýva mnoho práv a povinností. Jednou z vecí, ktoré po uzavretí manželstva upravuje zákon je majetok, ktorý manželia nadobudli po uzavretí manželstva. Tento inštitút sa nazýva bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, alebo skrátene BSM, vzniká tým, keď sa v uzatvorenom manželstve nadobudne majetok. To v praxi znamená, že majetok nevlastní len jeden z manželov, ani ho nevlastnia v nejakom pomere, ale obaja manželia vlastnia celý majetok. Rovnako sa bezpodielové vlastníctvo týkať aj dlhov, obaja manželia sú zodpovední rovnako. Zasnúbenie nevytvára žiadne práva a povinnosti, BSM vznikne jedine po uzavretí manželstva. 

Čo všetko patrí do BSM?

Väčšina vecí, ktoré nadobudnem v manželstve bude patriť do BSM. Poďme sa teda pozrieť na to, čo do BSM nepatrí.

Do BSM nepatrí majetok, ktorý ste nadobudli už pred manželstvom, alebo ktorý ste nadobudli počas manželstva, avšak vďaka peňažným prostriedkom, ktoré ste získali ešte pred manželstvom (čiže ak si v manželstve kúpite napríklad auto, ale za peniaze, ktoré ste zarobili ešte pred manželstvom). Ďalší majetok, ktorý do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí je majetok, ktorý ste získali darom, čiže ak niekto daroval niečo iba vám. Taktiež majetok, ktorý ste zdedili, aj napriek tomu, že ste ho zdedili počas manželstva, patrí iba vám. Posledné veci, ktoré nepatria do BSM sú veci, ktoré slúžia výlučne vám – väčšinou sa to týka pracovných vecí, a v tomto prípade nesmel váš manžel danú vec vôbec používať. Ak by ju používal aj on, daná vec by do BSM patrila.

Potrebujete sa poradiť?
Využite právnu poradňu Verdikto. Odpoveď advokáta obdržíte do 24 hodín.

Ako môžete nakladať s majetkom v BSM?

Majetok, ktorý je v BSM patrí obom manželom, obaja majú rovnocenné postavenie. Pokiaľ ide o bežné úkony, čiže ak kúpite, alebo predáte niečo s pre vás nie veľkou hodnotou, takéto úkony môže robiť každý z manželov sám. Ak sa jedná o veci väčšej finančnej hodnoty, na predaj, alebo kúpu týchto vecí je potrebný súhlas aj druhého z manželov. Ak by tento súhlas daný nebol, a jeden z manželov by aj tak kúpil alebo predal niečo veľkej hodnoty, takýto úkon by bol relatívne neplatný. To znamená, že by sa považoval za platný, pokým by druhý z manželov nedal tento úkon na súd. Ak by to na súd dal, súd musí rozhodnúť o neplatnosti takéhoto úkonu.

Rozšírenie a zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Je dôležité povedať, že na Slovensku nie je možné zriadiť predmanželskú zmluvu. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je upravené veľmi podrobne a je ťažké ho obísť. Je však možné do BSM pridať, alebo z BSM odobrať nejaký špecifický majetok, a to vo forme notárskej zápisnice. Táto notárska zápisnici musí vzniknúť až po vzniknutí manželstva. Taktiež je možné zmeniť správu majetku, čiže kto s majetkom môže nakladať a v akej forme. Aj táto zmena sa musí zriadiť vo forme notárskej zápisnice. Posledná možná modifikácia je modifikácia doby vzniku BSM. Čas vzniku sa môže odložiť ku dňu zániku manželstva. V praxi to znamená, že so svojím majetkom každý nakladá sám, v deň zániku všetok majetok prejde do BSM a ten sa bude následne vysporiadať. 

Zaniknutie BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov samozrejme zanikne pri zániku manželstva, čiže po rozvode alebo po úmrtí jedného z manželov. BSM môže zaniknúť určitými spôsobmi aj počas trvania manželstva. Prvý je, že jeden z manželov získa oprávnenie na podnikanie (živnosť, musím byť živnostníkom) a druhý podá žiadosť na zrušenie BSM. Súd BSM v takomto prípade musí zrušiť. Logikou tejto možnosti je ochrániť druhého z manželov, keďže podnikanie sa spája s rizikom. Druhý dôvod na zrušenie BSM je, ak správanie jedného z manželov odporuje dobrým mravom. Najčastejšie sa to využíva v prpade, ak je jeden z manželov násilník, gambler, alkoholik, alebo drogovo závislý. Posledný dôvod na zrušenie BSM je, ak je majetok v ohrození kvôli hrozbe prepadnutia majetku, alebo vyhlásenia konkurzu na majetok, a je to spôsobené konaním jedného z manželov. 

Vysporiadanie BSM

Keď už vieme ako môže BSM zaniknúť, poďme sa pozrieť na spôsoby vysporiadania majetku. Poznáme tri formy vysporiadania BSM. Prvý spôsob je dohodou o vyporiadaní. Takáto dohoda musí obsahovať to čo sa vysporiada a v akom pomere sa to má vysporiadať. Druhým spôsobom je rozhodnutie súdu. V tomto prípade musí jeden z manželov podať návrh na súd, ktorý následne rozhodne o vysporiadaní. Takýto návrh musí byť podaný do troch rokov od zániku manželstva. Vo všeobecnosti sa súd drží princípu, že manželom prislúchajú rovnaké podiely. Posledný spôsob zániku je zánik na základe nevyvrátiteľnej domnienky. Tento prípad nastáva, ak sa do troch rokov manželia nedohodnú, ani to nezačnú riešiť súdnou cestou. V tomto prípade sa veci, ktoré výlučne používa len jeden z manželov, presunú do výlučného majetku daného manžela. Ostatné veci budú vlastniť manželia v podielovom spoluvlastníctve.

Dohoda o vysporiadani BSM
Potrebujete vysporiadať bezpodielovo spoluvlastníctvo manželov a nie ste si istí, ako postupovať? Pomôžeme vám!

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články