DedičstvoDedenie. Ako prebiehá dedenie zo závetu a ako zo zákona? 

Dedenie. Ako prebiehá dedenie zo závetu a ako zo zákona? 

Ako poznáme z praxe, dedenie je proces, ktorý so sebou prináša nejednu starosť. Či už je to smútok za zosnulým, rodinné spory alebo novovzniknuté povinnosti, je dobré vedieť, čo môžete očakávať.  V prvom rade si poďme položiť otázku „čo je to dedičstvo“? Dedičstvo tvoria majetkové práva a povinnosti, ktoré smrťou osoby nezanikajú a ktoré ani neprechádzajú na iné osoby alebo subjekty – ide teda prevažne o majetok zosnulého, ktorý má niekto dostať. Dedičstvo sa nadobúda smrťou osoby. Je potrebné spomenúť, že dediť sa môže zo závetu, alebo zo zákona. Ďalšia dôležitá vec je, že dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Dedenie zo zákona

Dedenie zo zákona nastáva, ak zosnulý neupravil pred svojou smrťou následné vyporiadanie majetku v závete, alebo závet vôbec nezanechal, poprípade ak zanechal neplatný závet. V takomto prípade podľa zákona dedia v prvej skupine deti a manželka, každý z nich rovnakým dielom.

Ak nededí niektoré dieťa, jeho dedičský podiel nadobúdajú rovnakým dielom jeho deti. V takomto prípade hovoríme, že ide o priame dedičstvo, alebo o dedenie v prvej skupine. Pokiaľ takáto situácia nenastane, dedia po zosnulom jeho rodičia a tí, ktorí žili so zosnulým najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Taktiež tu patria osoby, ktoré sa starali o spoločnú domácnosť alebo o zosnulého. Takéto dedenie označujeme ako dedenie v druhej skupine. Keď nastane situácia, že zosnulý nemá deti, ale má iba manželku, v takomto prípade bude dediť manželka a osoby, ktoré patria do druhej skupiny.

Dediči z druhej skupiny tu dedia rovnakým dielom a manželke vždy pripadá polovica majetku  Ak by zosnulý nemal nikoho, kto by patril do prvej ani do druhej skupiny, na rad by prišla tretia skupina, kde patria jeho súrodenci.

Dedenie zo závetu 

Dedenie zo závetu je jednoduchšie a presnejšie, keďže sa v ňom priamo prejavuje vôľa zosnulého. Pre dedenie zo závetu je nutné, aby zosnulý ešte pred smrťou spísal závet. Závet môže byť buď napísaný vlastnou rukou alebo sa môže zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov, alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. V závete zosnulý ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť.

Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný. Ak by sa náhodou našli dva alebo viaceré závety, platný je vžde ten závet, ktorý sa napísal neskôr.

Potrebujete sa poradiť?
Využite právnu poradňu Verdikto. Odpoveď advokáta obdržíte do 24 hodín.

Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva 

Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je to pre neho výhodné, dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnuť sa musí ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.

Je dôležité spomenúť, že nikdy sa nedá odmietnuť alebo prijať len nejaká časť dedičstva, dedičstvo sa musí prijať, alebo odmietnuť, vždy v celku. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva sa nemôže odvolať, je preto potrebné dopredu si dobre premyslieť, či dedičstvo odmietnete alebo nie. Ak sa nenájde žiadny dedič a dedičstvo pripadne na štát, štát je v takomto prípade zodpovedný aj za dlhy zosnulého. 

Vydedenie 

V niektorých prípadoch je možné, aby osoby, ktorým zo zákona prislúcha nejaká časť dedičstva, nededili. Hovoríme o takzvanom vydedení. Osoba môže vydediť svojich zákonných dedičov napríklad z dôvodu, ak dedič neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch.

Ďalšími legitímnymi dôvodmi na vydedenie sú napríklak ak dedič o poručiteľa trvalo neprejavuje záujem, bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, alebo trvalo vedie neusporiadaný život. Nededí taktiež ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom, alebo rodičom. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články