NehnuteľnostiNájomná zmluva (vzor 2022) - na čo nesmiete zabudnúť?

Nájomná zmluva (vzor 2022) – na čo nesmiete zabudnúť?

Nie je tajomstvom, že v dnešnej dobe idú ceny pozemkov, domov a bytov hore. Kvôli zdražovaniu nehnuteľností si častokrát ľudia nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Ďalší dôvod, prečo si niekto nemusí chcieť kúpiť vlastné bývanie je, že sa nechce viazať na jedno miesto, napríklad hypotékou, a že chce cestovať, veľa sa sťahovať. V oboch prípadoch sa pravdepodobne na zabezpečenie bývania využije nájom (nájomná zmluva), ktorý budeme hlbšie rozoberať v tomto článku. 

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva je zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za odplatu (za nájomné) nájomcovi vec, aby ju dočasne alebo na dobu neurčitú využíval. Hneď na začiatok je potrebné povedať, že sú dve možnosti ako uzavrieť nájomnú zmluvu. Nájomnú zmluvu je možné uzavrieť podľa občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Aký je v tom rozdiel? Nájomná zmluva uzavretá podľa občianskeho zákonníka chráni viac spotrebiteľa. Teda ak ste nájomca, je pre vás výhodnejšie uzatvoriť zmluvu podľa občianskeho zákonníka. Takáto zmluva musí mať minimálne trojmesačnú výpovednú dobu – to znamená, že prípadné ukončenie zmluvy sa musí oznámiť minimálne tri mesiace dopredu a môže byť uzavretá na dobu určitú a aj na dobu neurčitú.

Ak ste prenajímateľ, je pre vás výhodnejšie uzatvoriť zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Pre takúto zmluvu je charakteristické obmedzené trvanie zmluvy. Zmluvu možno uzavrieť maximálne na dobu dvoch rokov. Zmluvu možno následne predĺžiť dvakrát opäť o najviac dva roky. Dokopy tak nájomná zmluva podľa zákona o krátkodobom nájme bytu môže trvať šesť rokov. V praxi sa ale väčšinou používajú zmluvy uzavreté podľa občianskeho zákonníka.

Nájomná zmluva
Potrebujete pripraviť nájomnú zmluvu a nie ste si istí, ako postupovať? Pomôžeme vám!

Nájomná zmluva na byt a nájomná zmluva na dom

Či už uzatvárate nájomnú zmluvu na byt, alebo nájomnú zmluvu na dom, existujú určité náležitosti, ktoré táto zmluva musí obsahovať. Nájomná zmluva musí obsahovať označenie strán (čiže prenajímateľa a nájomcu), označenie predmetu nájmu (čiže čo sa bude prenajímať), rozsah prenájmu (či sa bude využívať celý byt/dom alebo iba jeho časť), výšku nájomného (čiže koľko budete platiť za nájom) a taktiež aj cenu energií (voda, elektrina a plyn, za ktorý budete platiť). Takáto zmluva musí mať písomnú formu a jej podpisy nemusia byť notársky overené. Prenajímateľ je taktiež povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v tomto stave ju na svoje náklady udržiavať.

Ak vás zaujíma ako funguje darovacia zmluva, pripravili sme pre vás samostatný článok „Ako postupovať pri darovanie nehnuteľnosti?“

Výpoveď nájomnej zmluvy

Ako funguje zrušenie nájomnej zmluvy? Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak – napríklad ak by sa dohodli, že po určenej dobe sa zmluva predĺži na neurčito. Ako sme už spomínali vyššie, v prípade zmluvy uzavretej podľa občianskeho zákonníka, ak chce nájomca alebo prenajímateľ ukončiť nájom, musí o tom informovať druhú stranu minimálne tri mesiace dopredu. Nájom sa však môže skončiť aj z iných dôvodov.

Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa nespôsobilou stane neskôr, alebo ak sú miestnosti, ktoré boli prenajaté na obývanie alebo na to, aby sa v nich zdržiavali ľudia, zdraviu závadné. Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda.

Potrebujete sa poradiť?
Využite právnu poradňu Verdikto. Odpoveď advokáta obdržíte do 24 hodín.

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články