Rodinné právoRozvod manželstva - ako prebieha a čo je dobré vedieť?

Rozvod manželstva – ako prebieha a čo je dobré vedieť?

Rozvod manželstva, napriek tomu, že je nežiaducim javom, je súčasťou našich životov a stretávame sa s ním pomerne často. Je preto potrebné mať na pamäti, že v prípade, že  nastane v manželstve kríza, ktorá nebude riešiteľná iným spôsobom ako rozvodom, bude nutné vyriešiť aj mnoho sprievodných záležitostí, ktoré sú svojim rozsahom, časovým a emočným zaťažením pomerne náročné. Pri rozvode prioritne nesmieme zanedbať finančnú a právnu stránku, a preto sme pre Vás pripravili tento článok, aby sme Vám proces aspoň čiastočne uľahčili a odpovedali na základné otázky, ktoré môžu pri rozvode vzniknúť.

Akým spôsobom môže byť manželstvo v Slovenskej republike rozvedené?

Jediným a výlučným oprávneným subjektom, ktorý smie s právnymi následkami manželstvo rozviesť je súd. Návrh na rozvod manželstva má právo podať jeden z manželov. Treba dbať na to, že iné osoby, aj keď majú za to, že manželstvo má byť rozvedené a neplní svoju funkciu, nie sú aktívne legitimované na podanie návrhu. Jedinou výnimkou, kedy smie aj iná osoba, ako niektorý z manželov podať návrh na rozvod, je advokát alebo Centrum právnej pomoci, ak zastupujú niektorú zo strán na základe plnomocenstva. 

Kedy súd manželstvo rozvedie?

Súd nie je povinný manželstvo rozviesť, ak na to nevidí dôvod. Primárnym cieľom spoločnosti a aj súdu je snaha o zachovanie manželstva a snaha hľadať alternatívne spôsoby na riešenie krízy v manželstve. Ak to je potrebné, môže siahnuť aj po pomoci tretích osôb ako sú manželskí poradcovia či psychológovia. Súd však môže manželstvo rozviesť, ak má za to, že už neplní svoju funkciu, je dlhodobo rozvrátené a nie je vízia, že by vzťahy v manželstve boli opäť obnovené. Táto poistka je v zákone zahrnutá z toho dôvodu, aby sa predišlo neuváženým impulzívnym konaniam, ktoré sú ovplyvnené náhlym emočným rozrušením. Súd je povinný podrobne skúmať vzťahy v konkrétnom manželstve a objektívne ich vyhodnotiť.

Ako podať žiadosť o rozvod manželstva?

V podmienkach Slovenskej republiky prichádza do úvahy jedine tá možnosť, aby návrh na súd podal len jeden z manželov, pričom účastníkmi konania sú obaja z nich. Návrh sa podáva písomne na miestne príslušnom súde, ktorým je Okresný súd, v ktorého obvode manželia spolu bývajú alebo mali posledné spoločné bydlisko, pokiaľ má v tomto obvode súdu bydlisko stále aspoň jeden z nich. Ak už žiaden z nich bydlisko na danom mieste nemá, miestne príslušným súdom na podanie návrhu je súd v obvode bydliska toho manžela, ktorý návrh nepodal.

Za predpokladu, že ani týmto spôsobom bydlisko nie je možné určiť, príslušným bude súd v obvode bydliska navrhovateľa. Návrh sa podáva v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie je určené súdu, ďalšie protistrane a to posledné je určené pre kolízneho opatrovníka (ak bude súčasťou konania). Kolízny opatrovník je zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny určený maloletému dieťaťu ak je potrebné zastupovať ich záujmy a nemôže zastupovať zákonný zástupca či existuje rozpor medzi rodičmi a dieťaťom. Navrhovateľ však neposiela návrh priamo všetkým z uvedených subjektov. Návrh doručí príslušnému súdu, ktorý ho priamo doručí protistrane a kolíznemu opatrovníkovi.

Potrebujete sa poradiť?
Využite právnu poradňu Verdikto. Odpoveď advokáta obdržíte do 24 hodín.
Akým spôsobom môže byť manželstvo v Slovenskej republike rozvedené?
Akym sposobom moze byt manzelstvo v Slovenskej republike rozvedene?

Čo musí návrh na rozvod manželstva obsahovať?

Konanie o rozvod nikdy nemôže začať bez návrhu z vlastnej iniciatívy súdu. V každom prípade musí byť jeden z manželom tým, ktorý návrh na súd predloží. V tomto návrhu nesmie zabudnúť na:

 • označenie súdu, ktorému je návrh určený- v zmysle miestnej príslušnosti, ktorú sme uviedli vyššie,
 • osobné údaje navrhovateľa a manžela ako odporcu- meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia (resp. iný identifikačný údaj), trvalé bydlisko a štátnu príslušnosť,
 • informácie o manželstve- kedy vzniklo a ako prebiehalo; čo najpodrobnejšie opísať dôvody na rozvod, príčiny vedúce k rozvratu manželstva a dôvody, pre ktoré, podľa Vášho názoru, manželstvo už neplní svoj účel (táto časť je veľmi podstatná a je potrebné ju špecifikovať čo najpodrobnejšie),
 • ak ste rodičmi neplnoletých detí (t.j. do 18 rokov)- z návrhu musí vyplývať, ako si predstavujete starostlivosť o deti po prípadnom rozvode (teda, či budú zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, alebo preferujete striedavú starostlivosť),  netreba zabudnúť ani na otázku výživného a informáciu, kto bude spravovať majetok neplnoletých detí a kto ich bude právne zastupovať,
 • dátum a podpis navrhovateľa (manžela, ktorý návrh podáva súdu).

Aké dokumenty je potrebné priložiť k návrhu na rozvod manželstva? 

Je zrejme pochopiteľné, že súd nemôže rozhodnúť len na základe návrhu, ktorý by neobsahoval prílohy preukazujúce rôzne potrebné skutočnosti. Medzi dokumenty, ktoré je potrebné k návrhu priložiť patrí prioritne sobášny list manželov a rodné listy maloletých detí, ak sú súčasťou manželstva. 

Ďalej sa k návrhu prikladá aj:

 • potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov- napr. potvrdenie, ktoré vydá  obec o tom, že manželia mali na určitej adrese spoločný trvalý alebo prechodný pobyt, 
 • potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov- môže ísť napr. o potvrdenie zamestnávateľa, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok a príspevkov, potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní dávok alebo aj daňové priznanie,
 • rozpis opodstatnených výdavkov na deti (ak manželstvo nie je bezdetné)- napr. stravné, ošatenie, obuv, hygiena, lieky, krúžky a mimoškolské aktivity, vreckové a pod.,
 • rozpis výdavkov na vedenie domácnosti, ktoré sú opodstatnené-  napr. poplatky spojené s užívaním bytu (nájomná zmluva), poplatok za televíziu a internet, poplatky za odpad a miestne dane.

Musím za návrh na rozvod platiť?

Áno, začatie tohto konania je podmienené uhradením súdneho poplatku. Ak podávate návrh v listinnej podobe, poplatok za kolok je v sume 66,- EUR, ak v elektronickej podobe, tak sa suma znižuje o polovicu, teda na 33,- EUR. Pri podávaní v elektronickej podobe nezabudnite na autorizáciu dokumentu zaručeným elektronickým podpisom. Ak je to opodstatnené, navrhovateľ môže priamo v návrhu požiadať súd o odpustenie súdneho poplatku spolu s uvedením dôvodov, ktoré ak súd bude považovať za opodstatnené, tak súdny poplatok odpustí. 

Ako dlho trvá rozvod manželstva?

V podmienkach Slovenskej republiky nemáme v súčasnosti žiaden zákon, ktorý by upravoval, ako dlho trvá, kým súd manželstvo rozvedie. Dĺžka je v každom prípade individuálna a závisí od vyťaženosti súdu. Aj Vy máte svojim pričinením možnosť proces urýchliť, a to tým, že súdu doručíte návrh, ktorý nebude obsahovať žiadne nedostatky a súd Vás nebude musieť vyzývať na opravy alebo doplnenia. V priemere môžeme povedať, že trvá od jedného mesiaca až pol roka, kým súd vytýči prvé pojednávanie. Súd spravidla o rozvode manželstva rozhodne na tomto pojednávaní pokiaľ sa nevyskytnú okolnosti, ktoré by podmieňovali potrebu odročenia pojednávania. 

Čo bude s maloletými deťmi po rozvode?

Súčasťou rozhodnutia súdu, ktorým manželstvo rozvádza je aj úprava výkonu rodičovských práv k maloletým deťom v období po rozvode. Nemá na to vplyv ani skutočnosť, či sa dieťa narodilo počas manželstva alebo ešte pred ním, súd musí rozhodnúť o tejto skutočnosti v každom prípade. Naopak, súd nebude rozhodovať o dieťati, ktoré sa ešte nenarodilo, bez ohľadu na to, v akom štádiu tehotenstva sa matka nachádza. 

Najideálnejšou možnosťou je, aby sa manželia na úprave rodičovských práv a povinností a na výživnom v čase po rozchode dohodli. Vyhli by sa teda tomu, aby o ich maloletom dieťati autoritatívne rozhodol súd. Súd však figuruje aj pri dohode manželov, pretože takúto dohodu musí preskúmať, skontrolovať, či je v súlade s najlepším záujmom dieťaťa a následne ju buď schváli alebo neschváli. Ak by mal súd za to, že najlepší záujem dieťaťa z dohody nevyplýva, má právo dohodu nahradiť svojim rozhodnutím. Treba ale myslieť na to, že ak súd dohodu o úprave vzťahov k maloletým deťom neschváli, tak nie je vykonateľná.

Ako si po rozvode budeme deliť majetok?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov („BSM“) patrí všetok majetok, ktorý spolu nadobudli počas trvania manželstva. Pochopiteľne, viaže na manželský zväzok. Ak manželstvo zanikne, zaniká s ním aj dôvod na existenciu spoločného majetku. Platí zásada, že majetok manželov sa rozdeľuje až po skončení rozvodového konania, teda keď rozhodnutie o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť. Manželia majú pri rozdeľovaní majetku 2 možnosti, a to:

Potrebujete sa poradiť?
Využite právnu poradňu Verdikto. Odpoveď advokáta obdržíte do 24 hodín.

Vyporiadava sa úplne všetok majetok?

Vyporiadava sa všetok majetok, ktorý manželia nadobudli počas trvania manželstva. Aj z tohto pravidla existuje výnimka a zákon z BSM vylučuje:

 • Veci získané dedičstvom alebo darovaním

Do tejto kategórie patria všetky veci získané niektorým z manželov alebo oboma z nich počas trvania manželstva z titulu dedičstva alebo darovania.

 • Veci slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov

Na posúdenie či konkrétnu vec možno subsumovať do tejto kategórie treba zvážiť či sú splnené nasledovné podmienky:

a) vec je podľa svojej povahy schopná slúžiť osobnej potrebe alebo výkonu povolania,

b) vec osobnej potrebe alebo výkonu povolania skutočne slúži,

c) vec slúži výlučne iba jednému z manželov.

 • Veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii

Do tejto kategórie môžeme zahrnúť majetok, ak platí, že vydanú vec mal manžel vo vlastníctve v čase pred uzavretím manželstva, alebo ak mu tato vec bola vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Vyporiadava sa úplne všetok majetok?
Vyporiadava sa úplne všetok majetok?

Čo ak máme s manželom dlhy alebo pohľadávky?

Rovnako ako v prípade vecí patriacich do BSM, ak manželia majú spoločné majetkové dlhy alebo pohľadávky, aj tieto sa musia vyporiadať. Podmienkou je, aby v čase vyporiadania skutočne existovali. Je na voľnej úvahe súdu, akým spôsobom pristúpi k ich vyporiadaniu. Môže ich prikázať jednému z manželov ale smie ich tiež aj rovným dielom rozdeliť medzi oboch. V každom prípade bude postup závisieť od konkrétnej pohľadávky či dlhu a okolností ich vzniku.

Chcem naspäť svoje pôvodné priezvisko, čo mám urobiť?

Ak je manželstvo rozvedené, manželia majú právo opäť používať svoje rodné priezvisko. Ak jeden z manželov pri uzavretí manželstva prijal priezvisko svojho manžela a nahradil ním svoje pôvodné, má právo opäť prijať svoje pôvodné priezvisko. V inej situácii, keď jeden z manželov  po uzavretí manželstva prijal priezvisko svojho manžela a zároveň si ponechal svoje pôvodné má právo upustiť od používania spoločného priezviska. Podmienkou je, aby ste svoje rozhodnutie písomne oznámili matričnému úradu. Lehota na oznámenie sú 3 mesiace odkedy rozhodnutie o rozvode manželstva nadobudlo právoplatnosť. Matričný úrad je povinný zmenu zaevidovať, ak oznámenie bolo doručené v uvedenej lehote.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články