Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vítame vás na webových stránkach www.verdikto.sk, ktoré administratívne a technicky prevádzkuje spoločnosť Verdikto Group s. r. o., so sídlom Žižkova 13, Košice – mestská časť Juh 040 01, IČO: 54 625 637, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košicích I., Oddíl Sro, Vložka č. 54310/V („Prevádzkovateľ“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) slúžia na opis a vymedzenie podmienok fungovania právnej platformy Verdikto umiestnených na webových stránkach www.verdikto.sk („Webové stránky“). Poskytovateľom právnych služieb je spoločnosť Law & Tech s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Rooseveltova 809/22, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, Slovenská republika, IČO: 53 004 621, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Okresnom súde Košice I („Poskytovateľ“), ktorá poskytuje právne služby vám, teda fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je objednávateľom právnej služby prostredníctvom Webových  stránok („Klient „).

Webové stránky ponúkajú niekoľko služieb, ktoré môžete ako návštevník využívať. Pre vašu prehľadnosť vám ich popíšeme:

Online právna poradňa

1. Úvod‌

1.1. Prvou službou, ktorú môžete v rámci Webových stránok využívať, je služba online právnej poradne. V rámci právnej poradne môžete položiť ľubovoľnú právnu otázku, na ktorú vám je jedným zo splnomocnených advokátov (ako je tento pojem definovaný nižšie) alebo jedným z daňových poradcov vypracovaná odborná odpoveď („Právna poradňa“). 

1.2. Poskytovateľ sa v rámci Právnej poradne riadi zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) a zákonom č. 586/2003 Z. z. O advokácii („Zákon o advokácii“) . Poskytovateľ sa za týchto Podmienok zaväzuje poskytnúť Klientovi právnu službu v rámci Právnej poradne, a Klient sa za tieto právne služby zaväzuje zaplatiť odmenu, a to podľa aktuálneho cenníka uvedeného na Webovej stránke. Poskytovateľ môže byť pri poskytovaní právnych služieb zastúpený advokátmi, s ktorými spolupracuje na základe písomnej zmluvy.

2. Položenie otázky

2.1. Otázku môžete položiť na Webovej stránke, a to v sekcii „Právna poradňa“. Najprv budete vyzvaní k vyplneniu osobných údajov a ďalších nevyhnutných informácií týkajúcich sa vášho dotazu či popisu právneho problému („Objednávka“).

2.2. Objednávka sa stáva záväznou po vyplnení potrebných údajov uvedených v bode 2.1., Udelením súhlasu s týmito Podmienkami, spracovaním osobných údajov a platbou. Klient je povinný uviesť všetky vyplňované údaje pravdivo a berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že sa ktorýkoľvek Klientom poskytnutý údaj ukáže ako nepravdivý alebo nepresný.

2.3. Klient môže v rámci Právnej poradne položiť viac jednotlivých otázok. Klient však berie na vedomie, že ďalšie otázky je možné položiť až po obdržaní Odpovede advokáta (ako je tento pojem definovaný nižšie) na predchádzajúcu otázku. Klient nemôže položiť viac otázok týkajúcich sa jedného rovnakého právneho problému. Odpoveď advokáta slúži k jednorazovej stručnej analýze danej otázky, pre komplexnejšie riešenie právneho problému môže Klient využiť Ďalšie právne služby (ako je tento pojem definovaný nižšie). V prípade, že Klient poruší tento článok, má Prevádzkovateľ právo predĺžiť dobu pre zaslanie Odpovede advokáta, alebo odmietnuť zaslanie Odpovede advokáta, o čom Klienta informuje. V prípade, že Klient už uhradil Odmenu za otázku (ako je tento pojem definovaný nižšie) a otázka mu nebola zodpovedaná, bude mu takto uhradená suma v plnom rozsahu vrátena.

2.4. Po vyplnení potrebných údajov je Klient nasmerovaný na výber typu služby (odpovede). Podľa výberu bude odpoveď na otázku zaslaná Klientovi vo vybranom časovom rozpätí, a to od doby, kedy sa stala Objednávka záväznou. Vo výnimočných prípadoch si Poskytovateľ vyhradzuje právo zaslať Klientovi odpoveď neskôr, než je uvedené v popise, a to predovšetkým z dôvodu náročnosti otázky, či časovej kapacity Poskytovateľa. Všetky lehoty začínajú a končia plynúť iba v pracovné dni, lehota tak nemôže začať ani skončiť v sobotu, nedeľu, alebo v štátne uznanom sviatku. Cena služby sa líši podľa aktuálneho cenníka a je vždy uvedená v popise služby na Webovej stránke („Odmena za otázku“).

2.5. Poskytovateľ ďalej ponúka možnosť zakúpiť službu predplatného Verdikto Premium, v rámci ktorej má Klient k dispozícii zvýhodnenú cenu Právnej poradne, a to po dobu jedného roka od pripísania platby za službu na účet Poskytovateľa („Verdikto Premium“). Cena služby Verdikto Premium, vrátane presne zvýhodnenej ceny za Právnu poradňu v rámci služby Verdikto Premium, je uvedená v popise služby na Webovej stránke.

2.6. V prípade, že má Klient k dispozícii „promo kód“, môže ho vyplniť do príslušného poľa v Objednávke. V prípade, že bude kód správny, nie je povinný uhradiť Odmenu za otázku v plnej výške a odpoveď v rámci Právnej poradne mu bude poskytnutá Poskytovateľom so zľavou.

2.7. Výška Odmeny za otázku je konečná a v prípade, že sa Poskytovateľ stane platiteľom dane z pridanej hodnoty, zahŕňa aj túto daň z pridanej hodnoty. Platba prebieha prostredníctvom platobnej brány, pri ktorej Klient poskytuje nasledujúce údaje o platobnej karte: číslo karty, dátum platnosti a kód CVV. Všetky poskytované údaje sú spracované a uchované spoločnosťou ComGate Payments, a.s., so sídlom Aupark, Gočárova trieda 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČO: 279 24 505, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana („Platobná brána“). Ďalšou možnosťou je potom platba prostredníctvom bankového prevodu prostredníctvom platobných tlačidiel bánk či ďalšie možnosti podľa pokynov a podmienok Platobnej brány. V prípade reklamácií platieb alebo otázok k platbám môžete kontaktovať spoločnosť prevádzkujúcu Platobnú bránu na email: platby-podpora@comgate.cz alebo na tel.: +420 228 224 267.

2.8. Odmena za otázku je nevratná. Poskytovateľ však garantuje spokojnosť so službou Právnej poradne. Ak teda nie je Klient spokojný s kvalitou odpovede, má právo požiadať o opravenie odpovede Poskytovateľom či vrátenie Odmeny za otázku. Klient však v takom prípade musí zaslať na email info@verdikto.sk vysvetlenie, v akom ohľade nebol so službou spokojný, a to do dvoch dní od doručenia odpovede. Poskytovateľ následne žiadosť preskúma a prípadne rozhodne o prijateľnosti žiadosti. Poskytovateľ má výlučné a konečné právo rozhodnúť o prijateľnosti alebo neprijateľnosti žiadosti.

2.9. Objednávka Klienta je akceptovaná v momente, kedy Poskytovateľ doručí potvrdenie na e-mailovú adresu Klienta. Akceptáciou dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ktorej podmienky sú zachytené v týchto Podmienkach a Objednávke („Zmluva o poskytovaní právnych služieb“).

3. Odpoveď advokáta‌

3.1. Na základe Objednávky Klienta je vypracovaná odborná odpoveď Poskytovateľom alebo advokátom, ktorý s Poskytovateľom spolupracuje na základe písomnej zmluvy („Odpoveď advokáta“).

3.2. Odpoveď advokáta v rámci Právnej poradne je určená predovšetkým pre jednorazovú analýzu právneho problému a poskytnutie stručnej a zrozumiteľné odpovede, a to predovšetkým vo forme odporúčania nasledujúceho postupu riešenia danej situácie či právneho problému. Odpoveď advokáta neslúži k príprave či kontrole dokumentov, zastupovaniu Klienta pred súdmi alebo inými orgánmi, a nenahrádza poskytnutie komplexné právne služby. Odpoveď advokáta vždy vychádza iba z Klientom poskytnutých informácií. Poskytovateľ ani Splnomocnení advokáti (ako je tento pojem definovaný nižšie) nenesú žiadnu zodpovednosť v prípade, že je niektorý Klientom poskytnutý údaj či informácia nepravdivá, zavádzajúca, nepresná či mätúca.

3.3. Odpoveď advokáta je Klientovi zaslaná na e-mail zadaný v Objednávke.

3.4. Odpoveď advokáta je braná ako právna služba a je poskytnutá Poskytovateľom Klientovi v súlade s účinnými stavovskými a inými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Klient týmto berie na vedomie, že pre potreby poskytnutia Odpovede advokáta zahŕňa termín „advokát“ okrem advokátov zapísaných v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory tiež advokátskych koncipientov zapísaných v zozname Slovenskej advokátskej komory, prípadne tiež ďalších zamestnancov advokáta. Ak sa takéto osoby podieľajú na poskytovaní právnych služieb, v tomto prípade Odpovede advokáta, vždy konajú v mene a na zodpovednosť konkrétneho advokáta.

3.5. Poskytovateľ sa zaväzuje podľa týchto Podmienok vyvíjať svoju činnosť v prospech Klienta odborne, s maximálnou starostlivosťou a včas. Zároveň prehlasuje, že nebude zastupovať záujmy tretej osoby, ktoré by mohli byť v kolízii s oprávnenými záujmami Klienta, ak bude mať o tejto kolízii znalosť, a že nepristúpi na také záväzky voči tretím osobám, ktorých plnenie by mohlo byť v rozpore s oprávnenými záujmami Klienta , ktoré sú týmito Podmienkami zverené do starostlivosti Poskytovateľa. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje odmietnuť poskytnutie Odpovede, ak už poskytuje alebo poskytoval právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami Klienta.

3.6. Poskytovateľ má zo zákona povinnosť mlčanlivosti o všetkých záležitostiach a informáciách, ktoré sa dozvedel alebo získal pri poskytovaní Odpovede advokáta, teda právnych služieb, alebo v súvislosti s týmto poskytovaním a zaväzuje držať v tajnosti všetky informácie, ktoré v súvislosti s týmto plnením od Klientov získa.

3.7. Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by mohli v súvislosti s plnením týchto Podmienok z dôvodov na jeho strane vzniknúť.

4. Odpoveď daňového poradcu

4.1. V prípadoch, keď sa Objednávka Klienta týka čisto daňovej problematiky, môže byť odborná odpoveď na položenú otázku vypracovaná daňovým poradcom zapísaným v Komore daňových poradcov Slovenskej republiky, spolupracujúcim s Poskytovateľom na základe písomnej zmluvy. Ak nie je stanovené inak, na odpoveď daňového poradcu sa použijú ustanovenia týkajúce sa Odpovedi advokáta obdobne.

Jednotlivé právne služby a balíčky právnych služieb

5. Poskytovanie konkrétnych právnych služieb advokátmi

5.1. Popri službe Právnej poradne je v rámci Webových stránok k dispozícii aj vyhľadávanie advokátov a jednotlivých právnych služieb. Ak sú jednotlivé služby zahrnuté do balíka služieb, sú označované ako tzv. Životnej situácie („Životné situácie“). Webové stránky slúžia okrem iného na propagáciu služieb registrovaných advokátov, pričom Vy môžete prostredníctvom webovskej stránky vyhľadávať zadaním kľúčového slova advokátmi poskytujúce vami hľadanú službu („Vyhľadávanie advokátov“). V rámci Vyhľadávania advokátov si môžete vybrať profily advokátov, ktorí spolupracujú s Poskytovateľom na základe písomnej zmluvy („Splnomocnení advokáti“). Splnomocnení advokáti môžu v rámci svojich profilov na Webovej stránke svoje služby nielen propagovať, ale taktiež ponúkať. Vy, ako Klient, si môžete takéto služby vybrať a dopytovať.

5.2. Právne služby poskytované splnomocnenými advokátmi sa od právnej poradne líšia predovšetkým komplexnosťou poskytovaných služieb. Právne služby poskytované Splnomocnenými advokátmi sú už rozsiahle a obsahujú napr. tvorbu dokumentov, zastúpenie pred súdmi alebo inými orgánmi, apod. („Dodatočné právne služby“).

5.3. Cena Dodatočných právnych služieb je uvedená u každej jednotlivej právnej službe, a to fixnou sadzbou. Všetky Ďalšie právne služby obsahujú konkrétny popis s konkrétnym obsahom danej služby. Suma uvedená pri každej jednotlivej Dodatočnej právnej službe je tak konečná v rozsahu, ktorý je popísaný v popise služby. V prípade, že služba požadovaná Klientom rozsahom prevyšuje obsah služby uvedený v popise, môže byť poskytnutie služby Poskytovateľom odmietnuté, prípadne môže byť ponúknutá individuálna cena konkrétnej právnej služby.

5.4. Ak sa rozhodnete pre využitie Dodatočnej právnej služby, najprv je potrebné vyplniť kontaktný formulár. Vo formulári vás požiadame len o základné údaje a krátky popis vášho problému, otázky, či situácie, ktorú riešite. Tieto informácie budú následne zaslané vami vybranému advokátovi. Následne budete vyzvaní k platbe za  Dodatočnú právnu službu. Cena Dodatkovej právnej služby je konečná a v prípade, že sa Poskytovateľ stane platiteľom dane z pridanej hodnoty, zahŕňa aj túto daň z pridanej hodnoty. Platbu je možné vykonať prostredníctvom Platobnej brány a bankovým prevodom. Po uhradení ceny Dodatkovej právnej služby dôjde k potvrdeniu vašej požiadavky advokátom. Pokiaľ bude vaša požiadavka z akéhokoľvek dôvodu zamietnutá alebo zrušená, bude vám vrátená uhradená suma v plnom rozsahu.

5.5. Ďalej by sme vás chceli upozorniť, že do formulára by ste mali vyplniť len potrebné informácie. Podrobné informácie o vašom prípade budú komunikované priamo s advokátom.

5.6. V prípade využitia balíčkov Dodatočných právnych služieb ponúkaných v podobe Životných situácií, môžete kontaktovať advokáta nezáväzne. Prostredníctvom kontaktného formulára nám zanecháte základné údaje a informácie týkajúce sa vašej situácie. Advokát vás bude následne kontaktovať, pričom vám oznámi konkrétnu cenu balíčka právnych služieb v podobe Životných situácií, a to na základe opisu a rozsahu vašej situácie. Cena uvedená u balíčkov právnych služieb označených ako Životné situácie je teda iba orientačná a je upresnená po vyplnení kontaktného dopytového formulára.

5.7. Splnomocnení advokáti poskytujú svoje služby v súlade so stavovskými a inými právnymi predpismi a za rovnakých podmienok, ktoré sú uvedené v bode 3.4. až 3.7. týchto Podmínek.

5.8. Zmluva o poskytovaní právnych služieb je v prípade Dodatočných služieb uzavretá v momente, keď dôjde k akceptácii Objednávky konkrétnym Splnomocneným advokátom.

Ochrana osobných údajov

6. Ochrana osobných údajov, obchodné oznámenie a cookies

6.1. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov, komerčnej komunikácii a cookies nájdete v samostatnom dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“, ktoré nájdete pod týmto odkazom a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok.

Záverečné ustanovenia

7. Zánik zmluvy

7.1. Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo v súlade s ustanovením § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, a to v lehote 14 dní odo dňa jej uzavrení.

7.2. Poskytovateľ má právo bezodkladne vypovedať Zmluvu z dôvodov uvedených v § 20, § 21 a § 22 Zákona o advokácii, okrem iného aj v prípade, že si záujmy Poskytovateľa a Klienta budú v konkrétnej veci odporovať alebo si budú v konkrétnej veci odporovať záujmy jednotlivých klientov Poskytovateľa (tzv. konflikt záujmov). V prípade výpovede Zmluvy vráti Poskytovateľ bezhotovostným prevodom na účet Klienta už uhradenú odmenu za právnu službu, ktorá ešte nebola poskytnutá.

7.3. Poskytovateľ a Klient si výslovne zajednávajú, že poskytovateľ nemá povinnosť robiť po ukončení tejto Zmluvy za Klienta neodkladné úkony v zmysle v § 22 ods. 5 Zákona o advokácii.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok stane neplatným alebo nevynútiteľným, nebude tým dotknutá platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok.

8.2. Po poskytnutí služby vami vybraným advokátom budete mať možnosť zanechať recenziu týkajúcu sa poskytnutých právnych služieb. Žiadame vás, aby boli recenzie pravdivé a bez hanlivých či urážlivých slov či iného závadného či neslušného obsahu. Vyhradzujeme si právo podľa nášho výslovného uváženia recenziu kedykoľvek vymazať, a to predovšetkým v prípadoch, kedy nebude recenzia podľa nášho uváženia spĺňať stanovené požiadavky. Recenzia bude zverejnená iba pod vašimi iniciálmi.

8.3. Na Webovej stránke sú zverejňované tiež rôzne články, prípadne ďalší autorský obsah registrovaných advokátov či spolupracujúcich autorov. Keďže nechceme, aby na našich Webových stránkach bol publikovaný akýkoľvek závadný obsah, umožňujeme vám taký závadný obsah nahlásiť. V takom prípade máme možnosť na základe nášho výhradného uváženia tento škodlivý obsah odstrániť či upraviť tak, aby nezasahoval do práv tretích osôb, či nespôsobil ujmu.

8.4. Chceli by sme vás ďalej upozorniť, že nesmiete v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku či dostupnosť Webových stránok, bezpečnosť internetu či ďalších užívateľov internetu. Ďalej by sme vás radi upozornili, že nesmiete vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera Prevádzkovateľa, na ktorom sú služby a Webové stránky prevádzkované, alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmiete pri takejto činnosti pomáhať tretej osobe. Najmä sa jedná o neoprávnené zaťažovanie servera Prevádzkovateľa na ktorom sú služby a Webové stránky prevádzkované, automatizovanými požiadavkami.

8.5. Vyslovením súhlasu s týmito Podmienkami beriete na vedomie, že počítačové programy tvoriace Webovú stránku sú chránené autorským právom. Zároveň sa zaväzujete, že nebudete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či užívať počítačové programy, ku ktorým je vykonávateľom majetkových práv, či užívateľom Prevádzkovateľ.

8.6. Bez nášho písomného súhlasu nemôžete použiť texty, grafické diela či iné predmety chránené autorským právom nachádzajúcim sa na Webových stránkach.

8.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť či doplňovať znenie Podmienok. Zmeny nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia na Webových stránkach.

8.8. Klient berie na vedomie právo Poskytovateľa zverejniť anonymnú otázku Klienta, vrátane Odpovede advokáta poskytnutej v rámci služby Právnej poradne, a to na Webovej stránke. Klient je oprávnený zaslať svoj výslovný nesúhlas so zverejnením, a to na e-mailovú adresu info@verdikto.cz. V takom prípade Poskytovateľ otázku Klienta ani Odpoveď advokáta nezverejní, prípadne odstránii.

8.9. Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky vzniknuté spory budú rozhodované vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

8.10. Poskytovateľ upozorňuje Klienta, že orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností ustanovených na ochranu spotrebiteľa je v oblasti advokácie Slovenská advokátska komora, ktorá je aj príslušná k mimosúdnemu riešeniu sporov (pozri www.sak.sk).

8.11. Kontaktné údaje Poskytovateľa: Rooseveltova 809/22, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, Slovenská republika, e-mail: info@verdikto.com, tel.: +420 792 810 158. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6. 9. 2022