ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť Verdikto Group s. r. o., so sídlom Žižkova 13, Košice – mestská časť Juh 040 01, IČO: 54 625 637, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košicích I., Oddíl Sro, Vložka č. 54310/V („My“). Prevádzkujeme webové stránky www.verdikto.sk, kde umožňujeme a zabezpečujeme propagáciu služieb advokátov a online právnu poradňu. Pri tejto propagácii sa môže stať, že bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov. Chceli by sme vás prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov („Zásady“) informovať o všetkých dôležitých okolnostiach spojených s týmto spracovaním.

Ohľadom spracovania vašich osobných údajov v rámci pravidiel stanovených v týchto Zásadách sme spoloční správcovia, v zmysle čl. 26 GDPR, My a spoločnosť Law & Tech sro, advokátska kancelária, so sídlom Rooseveltova 809/22, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, slovenská republika, IČO: 53 004 621, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Košice I, teda spoločne určujeme účely a prostriedky spracovania.

Spracovanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (známejšia skôr ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Zz., o ochrane osobných údajov.

Strácate sa v pojmoch ako osobný údaj, spracovanie, subjekt údajov alebo správca osobných údajov? Odporúčame pozrieť sa na základnú príručku Úradu pre ochranu osobných údajov.

O čom vás v týchto Zásadách budeme informovať?

· Aké osobné údaje o vás získavame;

· Prečo ich získavame a čo nás k tomu oprávňuje;

· Komu osobné údaje odovzdávame;

· Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame;

· O zasielaní obchodných oznámení;

· Aké súbory cookies uchovávame a aké služby tretích strán využívame; a

· Aké máte vo vzťahu k ochrane vašich osobných údajov práva.

Nerozumiete akejkoľvek časti týchto Zásad či máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa osobných údajov? Neváhajte nám napísať na e-mail: info@verdikto.com.

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

Z hľadiska rozsahu spracúvaných osobných údajov rozlišujeme dve oblasti spracovania osobných údajov.

Ak ste návštevník webových stránok, hľadáte advokáta, ktorý by vám mohol pomôcť s vaším problémom a rozhodnete sa ho kontaktovať cez náš formulár, budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

· Meno, priezvisko a prípadný titul;

· E-mail;

· Telefónne číslo;

· Krátky popis vášho problému tak, ako nám ho popíšete.

Ak ste advokátom, ktorému zabezpečujeme služby propagácie, budeme o vás spracovávať nasledujúce údaje:

· Meno, priezvisko a titul;

· Evidenčné číslo SAK;

· E-mail;

· Telefónne číslo;

· Sídlo;

· Ďalšie údaje potrebné pre vykonanie registrácie používateľského účtu;

· Údaje potrebné na účely účtovníctva a vystavenia faktúry;

· Akékoľvek osobné údaje, ktoré nahráte pri správe užívateľského účtu.

V priebehu existencie vášho používateľského účtu v aplikácii môžu byť získané ďalšie osobné údaje, keď používate našu aplikáciu, a to napríklad zo súborov cookies a ďalších činností, ktoré budeme pri správe účtu prevádzať.

2. PREČO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A ČO NÁS K TOMU OPRÁVŇUJE

Spracovanie osobných údajov je vykonávané na určitý účel, pričom na tento účel musí existovať právny dôvod. Prečo osobné údaje získavame a čo nás k tomu oprávňuje (právny dôvod) uvádzame vždy u daného účelu.

· Vytvorenie účtu advokáta, vedenie účtu na webových stránkach a poskytovanie služieb propagácie

· Osobné údaje v rozsahu uvedenom vyššie využívame pre registráciu používateľského účtu, overenie identity, správu a zlepšovanie funkcionalít vášho používateľského účtu a tiež na účely vedenia účtovníctva.

· V priebehu využívania aplikácie môžete vzniesť reklamácie či nároky, z tohto dôvodu budeme tiež spracovávať vaše osobné údaje, aby sme mohli riadne vybaviť vaše nároky a reklamácie.

· Právnym dôvodom pre toto spracovanie je plnenie nášho vzájomného zmluvného vzťahu a náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v overení vašej identity pri vykonaní registrácie a obhajobe vlastných nárokov a na účely vedenia účtovníctva, plnenia právnych povinností.

· Kontaktovanie vybraného advokáta

· Ak ste návštevníkom našich stránok, využijeme vaše údaje pre odovzdanie údajov vami vybranému advokátovi. Zároveň môžeme dané osobné údaje využiť na uplatnenie či pri obrane našich vlastných právnych nárokov.

· Právnym dôvodom pre spracovanie je v tomto prípade náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v obhajobe vlastných nárokov a plnení zmluvy.

Vaše osobné údaje teda spracovávame na základe plnenia vzájomnej zmluvy, na základe plnenia našich zákonných povinností a na základe nášho oprávneného záujmu. Pred použitím informácií na účel, ktorý nie je uvedený v týchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, či je potrebný váš súhlas, či iný dôvod pre spracovanie na základe posúdenia zlučiteľnosti účelu podľa čl. 6 ods. 4 GDPR.

Vaše údaje využívame v našej internej dokumentácii, v ktorej evidujeme dátové toky o tom, kde sú vaše osobné údaje uložené, spôsoby ich zabezpečenia, či boli vaše údaje zmazané, kto ich v rámci našej spoločnosti zmazal a kedy, aby sme boli v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a zároveň si mohli plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov

3. KOMU OSOBNÉ ÚDAJE  ODOVZDÁVAME

Všetky vaše osobné údaje sú spracovávané iba nami a nedochádza k ich odovzdávaniu ďalším spracovateľom. Ak sa však rozhodnete využiť služby konkrétneho advokáta a kontaktujete ho prostredníctvom nášho formulára, odovzdáme informácie uvedené v tomto formulári danému advokátovi, ktorý bude informácie spracovávať ako spracovateľ osobných údajov. V prípadoch, kedy dochádza k poskytovaní právnych služieb priamo prostredníctvom online právnej poradne a platformy je spracovateľom osobných údajov ďalej advokátska kancelária Law & Tech sro, advokátska kancelária, so sídlom Rooseveltova 809/22, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, Slovenská republika, IČO: 53 004 621, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Košice I.

Osobné údaje tiež môžu byť odovzdané napríklad policajným orgánom, či iným orgánom, a to na účely obhajoby vlastných nárokov alebo v prípade, kedy nám takúto povinnosť ustanovuje zákon. Všetky osobné údaje sú spracovávané iba na území Európskej unie.

4. AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu vyššie uvedených účelov, pre ktoré boli zhromaždené – registrácia a využívanie funkcionalít používateľského účtu, obhajoba právnych nárokov, prispôsobovanie našich služieb, plnenie zákonných povinností a ďalšie. Skutočná doba uchovávania informácií sa môže pre jednotlivé účely líšiť. Medzi kritériá, na základe ktorých je určená doba uchovávania informácií, patria:

· Ako dlho sú osobné údaje potrebné na poskytovanie služieb a pre zaistenie chodu našej spoločnosti? To zahŕňa aktivity, ako je udržiavanie ponuky služieb, udržiavanie zabezpečenia našich systémov a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov. Toto je všeobecne platné pravidlo, ktoré je vo väčšine prípadov základom pre určenie času uchovávania dát.

· Stanovuje nám zákon, aby sme údaje uchovávali? Typicky pôjde o účtovné predpisy, predpisy týkajúce sa daní alebo poskytovania právnych služieb. V takom prípade ich budeme uchovávať po túto stanovenú dobu.

· Vzťahujú sa na nás právne, zmluvné alebo podobné záväzky uchovávať dáta? Medzi príklady patria zákony upravujúce povinné uchovávanie dát, vládne nariadenie uchovávať dáta súvisiace s vyšetrovaním alebo dáta, ktoré je nutné uchovávať pre účely súdneho sporu.

· Existuje medzi nami zmluvný vzťah? Budeme osobné údaje uchovávať po dobu existencie tohto vztahu.

· Udelili ste nám na nejaké spracovanie súhlas? Ak áno, budeme vaše údaje spracovávať po dobu trvania tohto súhlasu.

5. OBCHODNÉ OZNÁMENIE

Prišlo vám od nás obchodné oznámenia? Potom ste našim zmluvným partnerom, ktorému poskytujeme naše služby. Obchodné oznámenie obsahuje ponuku našich ďalších služieb, či iné ponuky na obdobné výrobky a služby.

Keďže ste sa dobrovoľne rozhodli využívať naše služby, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe nášho oprávneného záujmu. Vždy však patrične uvedieme, že ide o obchodné oznámenia, vrátane možností kedykoľvek odmietnuť zasielanie akýchkoľvek obchodných zdelení.

Obchodné oznámenia budeme zasielať z e-mailovej adresy info@verdikto.sk, a to po dobu existencie vášho účtu či existencie vzájomného zmluvného vztahu.

6. SÚBORY COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané do zariadenia v okamihu, kedy začnete využívať naše webové stránky. Na určitú dobu si zapamätáme vaše preferencie a úkony, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, či iné preferencie). Súbory cookies sú tiež využívané pre účely marketingu a analýz v oblasti reklamy a návštevnosti. Niektoré súbory cookies (najmä marketingové) sú ukladané len na základe vášho súhlasu s používaním cookies, nemusíte sa teda báť, že by sme vašu aktivitu monitorovali bez toho, aby ste s tým výslovne súhlasili.

Na webových stránkach sú využívané nasledujúce súbory cookies (v zátvorke vždy uvedená doba uchovávania):

a) Technické cookies

Technické cookies nám pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní fungovanie jej základných vlastností ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže bez týchto cookies správne fungovat.

b) Analytické a iné cookies

Analytické cookies nám pomáhajú porozumieť, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie. Iné cookies potom môžu pomôcť, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová (napr. Veľkosť písma) alebo ako vyzerá či zobraziť oznámenie, ktoré je relevantné a zaujímavé pre jednotlivého používateľa. Používame aj najrôznejšie služby našich partnerov, ktorí tiež používajú cookies. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát. Ide najmä o systémy analýzy návštevnosti (Google Analytics).

Súhlas s ukladaním cookies

Svojim nastavením prehliadača a používaním Stránok výslovne súhlasíte s ukladaním nielen technických súborov cookies.

V žiadnom prípade žiadne údaje získané zo súborov cookies nepredávame, nezamieňame alebo neprenajímame. Pre viac informácií o cookies službách tretích strán odporúčame navštíviť web prevádzkovateľov týchto služieb, predovšetkým na adrese https://www.google.com/analytics/ a https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Používanie súborov cookies môžete taktiež nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookies.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

· Chrome

· Firefox

· Internet Explorer

· Safari

· Android

Účinný nástroj pre správu súborov cookies je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/.

7. AKÉ PRÁVO MÁTE VO VZŤAHU K OCHRANE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

· Právo na prístup k osobným údajom;

· Právo na opravu;

· Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“);

· Právo na obmedzenie spracovania údajov;

· Právo namietať proti spracovaniu;

· Právo na prenesenie údajov;

· Právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov, a to vo výške 100 Kč (4€).

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie vašich osobných údajov, ak by boli nepresné či neúplné.

Právo na vymazanie znamená, že musíme vymazať vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) ukladá nám to zákonná povinnosť alebo (v) vo vzťahu k osobným údajom, ku ktorých spracovaniu ste udelil súhlas a tento súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov, nesmieme vaše osobné údaje spracovávať inak ako tak, že ich budeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť len s vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe oprávneného záujmu. V prípade podania bude táto námietka vyhodnotená a následne vám oznámime, či sme jej vyhoveli a vaše údaje nebudeme naďalej spracovávať, alebo že námietka nebola dôvodná a spracovanie bude pokračovať. Každopádne po dobu, než bude námietka vyriešená, bude spracovanie obmedzené. V prípade, že vznesiete námietku proti priamemu marketingu (zasielanie obchodných oznámení), prestaneme vám ďalšie obchodné oznámenia zasielať.

Právo na prenesenie znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, a ktoré sú zároveň spracovávané automatizovane, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na to, aby boli tieto osobné údaje odovzdané priamo inému správcovi.

Ak máte pripomienky alebo sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov, alebo dotaz na osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej spoločnosti, či uplatňujete niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@verdikto.sk. Na vaše otázky či pripomienky odpovieme do jedného mesiaca.

Na našu činnosť taktiež dohliada Úrad na ochranu osobných údajov, u ktorého môžete v prípade vašej nespokojnosti podať sťažnosť. Viac sa dozviete na stránke úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

ZMENY ZÁSAD

Zásady sa môžu v priebehu času meniť. Ak k zmene dôjde, budeme vás o tom dostatočne informovať. Nemusíte sa tiež obávať a na žiadosť vám zašleme pôvodné znenie týchto Zásad spracovania osobných údajov.

Tieto Zásady sú účinné od 28. 9. 2021.