Trestné právoVýmaz z registra trestov – Ako požiadať o výmaz z registra?

Výmaz z registra trestov – Ako požiadať o výmaz z registra?

Záznam v registri trestov môže spôsobiť nemalé komplikácie v živote jednotlivca, najmä pri hľadaní zamestnania a začatí podnikania. Komplikácie spojené so záznamom v registri trestov často pôsobia navonok, ako „sekundárny výkon trestu“ po odpykaní už uloženého trestu. Pre jedinca, ktorý sa snaží začleniť do spoločnosti po výkone trestu je samotná existencia záznamu v registri trestov v značnej miere kontraproduktívna, a teda toto začlenenie môže vo výraznej miere sťažiť. Ak sa chcete dozvedieť, ako podať žiadosť o výmaz z registra trestov, aké podmienky musia byť splnené alebo ako zahladenie odsúdenia funguje, tento článok je určený pre vás.

Máte nárok na výmaz z registra trestov?

Ak sa chcete uistiť, či máte nárok na výmaz z registra trestov, pošlite nám e-mail a my bezplatne posúdime vaše možnosti. Ak chcete posúdiť, či máte nárok na výmaz, pošlite nám výpis z registra trestov na adresu info@verdikto.cz.

Naši advokáti, zadarmo posúdia Vaše možnosti a pošlú vám potrebné informácie pre prípadný postup. Pre odoslanie výpisu z registra trestov, prosíme o kliknutie na políčko “posúdenie nároku zadarmo“.

Potrebujete čistý trestný register?
Využite našu službu – posúdenie nároku na využitie inštitútu zahladenia odsúdenia zadarmo. Jediné čo potrebujeme je váš výpis z registra trestov.

Záznam v registri trestov

Záznam v registri trestov predstavuje nemalú komplikáciu, najmä v pracovnoprávnej oblasti. Je pomerne častým javom, že pred nástupom do práce, zamestnávatelia vyžadujú výpis z registra trestov. Bohužiaľ neúmerne vysoké percento týchto zamestnávateľov odmietne uchádzačov so záznamom v registri trestov. Našťastie náš právny poriadok pozná inštitút zahladenia odsúdenia, ktorého využitím dochádza k „vyčisteniu registra trestov“.

Ako sa dostať k výpisu z registra trestov? 

Pred samotným vyhodnotením vašich možností je nevyhnutným krokom, zaobstaranie si výpisu z registra trestov. V podmienkach Slovenskej republiky existuje viacero možností, ako sa dostať k výpisu z registra trestov, a to:

 1. Osobne 
 • Register trestov Generálnej prokuratúry, Kvetná 13, Bratislava, 
 • Obec, ktorá si vedie matriku,
 • IOMO na pracoviskách Slovenskej pošty – integrované obslužné miesta,
 • Zastupiteľský úrad v zahraničí.
 1. Elektronicky 

S touto službou je bohužiaľ spojený aj poplatok, ktoré je potrebné uhradiť. Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom:

 • potvrdenie pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty,
 • E-kolkom môžete tento poplatok uhradiť v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
 • v prípade, že žiadate o výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu.

Po akej dobe a ako dochádza k výmazu z registra trestov? 

Samotná doba a spôsob akým dochádza k zahladeniu odsúdenia sa líši predovšetkým od typológie trestu t.j. v závislosti od druhu trestu a dĺžky jeho trvania. Samotné zahladenie t.j. výmaz z registra trestov môže nastať buď automaticky, alebo až po podaní žiadosti o výmaz z registra trestov. Kedy sa vymazáva záznam v registri trestov a ako požiadať o výmaz, je uvedené nižšie pre každý typ záznamu v registri trestov:

Trest odňatia slobody

Na základe §92 ods. 1 trestného zákona:

Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Doba potrebná pre zahladenie odsúdenia začína plynúť po vykonaní trestu. Je potrebné upozorniť, že pre trest odňatia slobody zahladenie odsúdenia nie je povinnosťou súdu, ale len možnosťou. 

Trestný zákon však umožňuje aj predbežné zahladenie, a to v prípadoch, ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu, alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil.

Potrebujete čistý trestný register?
Využite našu službu – posúdenie nároku na využitie inštitútu zahladenia odsúdenia zadarmo. Jediné čo potrebujeme je váš výpis z registra trestov.

Čo znamená pojem „riadny život“?

Riadny život predstavuje spôsob života, pri ktorom sa neporušujú zákony ani základné morálne pravidlá. Odsúdená osoba, ktorá chce, aby jej odsúdenie bolo vymazané z registra trestov, nesmie páchať trestnú činnosť a musí podľa svojich možností plniť svoje povinnosti (splácať dlhy atď.) alebo napríklad plniť svoje rodičovské povinnosti (vychovávať deti, platiť výživné atď.).

Ako podať žiadosť na zahladenie odsúdenia?

Žiadosť na zahladenie odsúdenia sa na základe §470 ods.1 trestného zákona podáva na okresnom súde, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu má bydlisko alebo kde naposledy mal bydlisko. Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia. Pričom o zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne súd aj bez návrhu alebo žiadosti.

Žiadosť môžete podať písomne alebo elektronicky, ak disponujete elektronickým podpisom.

V prípade, že bola žiadosť o zahladenie odsúdenia zamietnutá nie je nič stratené a je možné využiť buď to inštitút sťažnosti alebo opakovane podať svoju žiadosť, avšak až po uplynutí jedného roka, okrem prípadu, ak by bola zamietnutá len preto, že doteraz neuplynula doba zákonom ustanovená na zahladenie. 

Pre zvyšné tresty platí, že k zahladeniu dochádza ich vykonaním. Jedná sa o 

 • trest domáceho väzenia,
 • trest povinnej práce,
 • peňažný trest,
 • trest prepadnutia majetku
 • trest prepadnutia veci,
 • trest zákazu činnosti,
 • trest zákazu pobytu,
 • trest zákazu účasti na verejných podujatiach,
 • trest straty čestných titulov a vyznamenaní,
 • trest straty vojenskej a inej hodnosti,
 • trest vyhostenia.

V týchto prípadoch nie je potrebné žiadať výmaz z registra trestov.

Hoci by mal byť záznam v registri trestov vymazaný automaticky, žiaľ, niekedy sa tak nestane a odporúčame vám, aby ste vždy podali žiadosť, aj v prípade ak je váš podmienečný trest vykonaný.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články