ZamestnanieOkamžité skončenie pracovného pomeru (okamžitá výpoveď)

Okamžité skončenie pracovného pomeru (okamžitá výpoveď)

Okamžitá výpoveď čiže slovami zákona ukončenie pracovného pomeru okamžitým skončením, je jedným z niekoľkých možných spôsobov, ako skončiť pracovný pomer. Možno tak urobiť ako zo strany zamestnanca, ako aj zo strany zamestnávateľa. Avšak v oboch týchto prípadoch zákon jasne formuluje podmienky, za ktorých k okamžitej výpovede môže dôjsť. Rozhodne by k týmto krokom malo dôjsť až v najkrajnejšom prípade.

Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer je možné ukončiť rôznymi spôsobmi. Každý spôsob obnáša iné podmienky, je možný v iných prípadoch a trvá rôznu dobu.

Pracovný pomer možno skončiť podľa §59 Zákonníka práce nasledovne: 

  1. dohodou
  2. výpoveďou 
  3. okamžitým skončením 
  4. skončením v skúšobnej dobe

Okamžitá výpoveď, aneb okamžité skončenie pracovného pomeru

V texte nižšie si rozoberieme najráznejšie a najrýchlejšie ukončenie pracovného pomeru, ktorému sa často v bežnej reči hovorí aj hodinová výpoveď. Tým je ukončenie pracovného pomeru okamžitým skončením.

Zamestnávateľ nemôže so zamestnancom ukončiť pracovný pomer okamžitým skončením len tak bezdôvodne. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba výnimočne. A to vtedy, ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak porušil závažne pracovnú disciplínu. Ak sa jedná o vážne porušenie pracovnej disciplíny, najčastejšie môže ísť o prípad keď zamestnanec príde do práce pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok, alebo sa odmietne zúčastniť na dychovej alebo inej kontrole, ktorá vie odhaliť prítomnosť týchto látok. Ďalším dôvodom môže byť dlhšie trvajúca neospravedlnená absencia zamestnanca v práci, alebo viacnásobné kratšie neospravedlnené absencie zamestnanca v práci. Samozrejme tu patria aj dôvody ako fyzické násilie, sexuálne obťažovanie, alebo krádež.

Pre porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr však vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol. V praxi to znamená, že ak po porušení pracovnej disciplíny nedostane zamestnanec výpoveď do dvoch mesiacov od momentu kedy sa zamestnávateľ dozvedel o porušení disciplíny, zamestnávateľ už nemôže ukončiť pracovný pomer okamžitým skončením. Plus, nesmie to byť neskôr ako rok potom, čo takéto porušenie nastalo. 

Nie ste si istí, či môžete dať zamestnancovi výpoveď, prípadne aký výpovedná dôvod využiť? Poraďte sa s advokátom a predídete možnej neplatnosti výpovede.

Okamžitá výpoveď

Kedy zamestnávateľ nemôže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom okamžitým skončením?

Zamestnávateľ avšak nie vždy môže takto ukončiť pracovný pomer. Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi (s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke) skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca

Čo sa týka zamestnanca, zamestnanec  môže pracovný pomer okamžite skončiť z viacerých dôvodov. Napríklad ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. Ďalším relevantným dôvodom na okamžité ukončenie pracovného pomeru je ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Zamestnanec môže taktiež okamžite ukončiť pracovný pomer ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Taktiež tu patria dôvody ako je násilie, sexuálne obťažovanie alebo šikana na pracovisku.

Ak ide o mladistvého zamestnanca, ten môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. Napríklad ak by sa počas výkonu práce mal dostať do kontaktu s alkoholom. Alebo ak by sa mal stretávať s nevhodným obsahom.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Výhodou pre zamestnanca je, že v takomto prípade má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Je taktiež dôležité spomenúť, že okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa taktiež nesmie dodatočne meniť.

Na webe Verdikto.sk nájdete tiež online právnu poradňu. Odpoveď na právny alebo daňový otázku dostanete do 24 hodín, a to len za čiastku 6 EUR. S akým typom otázok sme už pomohli tisícom klientov si môžete prečítať na našom blogu. Popri odborných článkov na najrôznejšie témy na blogu nájdete tiež reálnej situácie, ktorými sa advokáti v právnej poradni Verdikto zaoberali.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články