ZamestnaniePracovná zmluva (vzor 2022) - na čo si dať pozor?

Pracovná zmluva (vzor 2022) – na čo si dať pozor?

Pravdepodobne každý vie, že nikto nepracuje len tak, zamestnanec a zamestnávateľ majú medzi sebou určitý vzťah, ktorý musí byť zmluvne podložený a tým pádom musí mať nejaké konkrétne náležitosti, vyplývajú z neho určité práva a povinnosti. Takýto vzťah sa nazýva pracovný pomer. Tomu ako vzniká a čo musí obsahovať pracovná zmluva, vďaka ktorej vznikol, sa budeme venovať v článku nižšie.

Pracovný pomer

Pracovný pomer je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Takýto právny vzťah sa vždy zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Vzniká vždy k dátumu, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve. 

Pracovná zmluva – na čo si dať pozor?

Najzákladnejšiu vec, ktorú musíme spomenúť je, že zákon presne určuje podmienky, ktoré musí každá pracovná zmluva spĺňať. Musí mať písomnú formu – čiže nestačí ak sa s vami váš zamestnávateľ dohodne len ústne, musí vám to dať aj na papieri. Pracovná zmluva musí byť vždy vyhotovená minimálne v dvoch kópiách, ktoré vy a váš zamestnávateľ podpíšete. Jednu kópiu dostanete vy a druhú si necháva zamestnávateľ. Obe kópie musia byť samozrejme rovnaké. 

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

  1. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
  2. miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
  3. deň nástupu do práce,
  4. mzdové podmienky

Okrem vyššie spomínaných náležitostí musí zamestnávateľ v zmluve určiť aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. O výpovednej dobe sa môžete viac dozvedieť v samostatnom článku. V pracovnej zmluve je možné samozrejme dohodnúť aj ďalšie podmienky, o ktoré má zamestnanec alebo zamestnávateľ záujem.

Pracovná zmluva
Potrebujete pripraviť pracovnú zmluvu a nie ste si istí, ako postupovať? Pomôžeme vám!

Zo strany zamestnávateľa je časté, že v pracovnej zmluve uvedie aj klauzulu o mlčanlivosti – čiže povinnosť zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o všetkých citlivých informáciách (hlavne týkajúcich sa právnych, finančných a obchodných vecí, ale aj rôzneho know-howu, ktorý firma využíva), ktoré sa zamestnanec dozvie pri výkone svojej práce. Zo strany zamestnanca je bežné, aby si v pracovnej zmluve určil aj ďalšie benefity, o ktoré má záujem. 

Je dôležité taktiež spomenúť, že pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s pracovnými, mzdovými podmienkami a jeho právami a povinnosťami, ktoré mu budú vyplývať z pracovnej zmluvy. Zamestnanec takúto zmluvu musí uzatvoriť z vlastnej vôle, slobodne a nie za nevýhodných podmienok alebo v tiesni – ak by nastala takáto situácia, táto zmluva by bola neplatná. 

Pracovná zmluva na dobu určitú 

Ak v práci uzavriete pracovnú zmluvu na dobu určitú, musíte v nej mať nie len dátum kedy začnete pracovať, ale aj kedy máte skončiť. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na dobu určitú možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z určitých špecifických dôvodov. Je to napríklad možné, ak ide o zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky alebo vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období (sezónne práce). 

Pracovná zmluva na dobu neurčitú

Jednoducho povedané, pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania. Čiže ak nemáte v zmluve určený dátum, kedy máte skončiť, takáto zmluva je na dobu neurčitú. Ak vás zaujíma, akými rôznymi spôsobmi je možné ukončiť pracovný vzťah uzavretý na dobu neurčitú, pripravili sme pre vás ďalšie články na túto tému. Prečítajte si, ako funguje ukončenie pracovného pomeru dohodou (laicky aj výpoveď dohodou), okamžité zrušenie pracovného pomeru alebo zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Potrebujete sa poradiť?
Využite právnu poradňu Verdikto. Odpoveď advokáta obdržíte do 24 hodín.

Pracovná zmluva na dobu určitú vzor 2022

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejší články

Najnovšie články

Ďalšie články